BirdLasser
 • Port Elizabeth (100 mile) Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 17:54:19 GMT+0000 (UTC))
 • Cape Town (150k) Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 13:45:15 GMT+0000 (UTC))
 • DBN/PMB (150k) Birding Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 18:47:56 GMT+0000 (UTC))
 • East London (100 mile) Challenge 2017 ==> (Wed Aug 16 2017 05:47:03 GMT+0000 (UTC))
 • Eastrand Birding Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 16:16:05 GMT+0000 (UTC))
 • Garden Route & Klein Karoo (150k) Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 16:18:53 GMT+0000 (UTC))
 • Hoedspruit (100k) Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 18:37:00 GMT+0000 (UTC))
 • Nelspruit (100k) Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 16:41:58 GMT+0000 (UTC))
 • Newcastle (100k) Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 14:54:53 GMT+0000 (UTC))
 • Polokwane (100k) Challenge 2017 ==> (Wed Aug 16 2017 08:45:54 GMT+0000 (UTC))
 • South African Birding Big Year 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 20:23:32 GMT+0000 (UTC))
 • Southern African Birding Big Year 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 20:23:32 GMT+0000 (UTC))
 • The Kruger National Park Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 19:10:42 GMT+0000 (UTC))
 • The SA Hinterland Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 16:22:23 GMT+0000 (UTC))
 • Waterberg (100k) Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 08:57:02 GMT+0000 (UTC))
 • Wider Gauteng (100k) Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 16:16:05 GMT+0000 (UTC))
 • Zululand (150k) Birding Challenge 2017 ==> (Fri Aug 18 2017 14:30:48 GMT+0000 (UTC))
 • Delta Park Birding Challenge ==> (Sat Dec 31 2016 15:36:36 GMT+0000 (UTC))
 • Ladysmith (50km) Challenge 2016 ==> (Sat Dec 31 2016 11:03:36 GMT+0000 (UTC))
 • Cape Town (150k) Challenge 2016 ==> (Sat Dec 31 2016 17:56:43 GMT+0000 (UTC))
 • DBN/PMB (150k) Birding Challenge 2016 ==> (Fri Dec 30 2016 05:04:04 GMT+0000 (UTC))
 • East London (100 mile) Challenge 2016 ==> (Mon Dec 26 2016 16:59:00 GMT+0000 (UTC))
 • Garden Route & Klein Karoo (150k) Challenge 2016 ==> (Sat Dec 31 2016 16:32:36 GMT+0000 (UTC))
 • Nelspruit (100k) Challenge 2016 ==> (Wed Dec 28 2016 08:15:16 GMT+0000 (UTC))
 • Polokwane (100k) Challenge 2016 ==> (Sat Dec 31 2016 15:23:42 GMT+0000 (UTC))
 • Port Elizabeth (100 mile) Challenge 2016 ==> (Sat Dec 31 2016 18:21:40 GMT+0000 (UTC))
 • South African Birding Big Year 2016 ==> (Tue Dec 27 2016 16:47:04 GMT+0000 (UTC))
 • Southern African Birding Big Year 2016 ==> (Wed Jan 04 2017 05:18:49 GMT+0000 (UTC))
 • Waterberg (100k) Challenge 2016 ==> (Fri Dec 30 2016 12:06:50 GMT+0000 (UTC))
 • Wider Gauteng (100k) Challenge 2016 ==> (Thu Dec 29 2016 11:06:13 GMT+0000 (UTC))
 • Zululand (150k) Birding Challenge 2016 ==> (Tue Dec 20 2016 07:50:23 GMT+0000 (UTC))
 • Cape Town (150k) Challenge 2015 ==> (Thu Dec 31 2015 06:40:00 GMT+0000 (UTC))
 • DBN/PMB (150k) Birding Challenge 2015 ==> (Thu Dec 31 2015 13:38:40 GMT+0000 (UTC))
 • East London (100 mile) Challenge 2015 ==> (Sun Dec 13 2015 14:51:00 GMT+0000 (UTC))
 • Garden Route & Klein Karoo (150k) Challenge 2015 ==> (Sun Dec 13 2015 07:07:04 GMT+0000 (UTC))
 • Nelspruit (100k) Challenge 2015 ==> (Sat Jun 20 2015 05:12:01 GMT+0000 (UTC))
 • Polokwane (100k) Challenge 2015 ==> (Sun Nov 15 2015 12:01:16 GMT+0000 (UTC))
 • Port Elizabeth (100 mile) Challenge 2015 ==> (Sun Sep 13 2015 13:51:19 GMT+0000 (UTC))
 • Wider Gauteng (100k) Challenge 2015 ==> (Thu Dec 31 2015 14:35:36 GMT+0000 (UTC))
 • Zululand (150k) Birding Challenge 2015 ==> (Sat Nov 07 2015 11:01:57 GMT+0000 (UTC))